Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2013
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (15)  |  Przetargi unieważnione (4)

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.8120.113.2013
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 maja 2013  10:00
wynik postępowania: GOPS.8120.127.2013 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Płużnicy 87-214 Płużnica 58 G Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żółkiewskiego 37-41 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 57.455,50 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt Łączna liczba punktów – 100 pkt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy pkt 1. EDUKATOR Kursy i szkolenia Plac Niepodległości 5 86-300 Grudziądz 87,31 2. Powszechne Centrum Edukacyjne Ul. Żeromskiego 16 87-200 Wąbrzeźno - 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego Ul. Żółkiewskiego 37-41 87-100 Toruń 100 Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia również, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców: Powszechne Centrum Edukacyjne, ul. Żeromskiego 16, 87-200 Wąbrzeźno składającego ofertę nr 2, został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 3 nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Płużnica: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w
ramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracji
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 80191 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy , Płużnica 58G, 87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6887509, faks 56 6887509.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pluznica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie: niżej wymienionych kursów zawodowych, treningu kompetencji społecznych, terapii psychologicznej, doradztwa zawodowego, zajęcia w KIS- doradztwo zawodowe z wykorzystaniem zasobów komputerowych, warsztatów z rękodzieła i zarządzania budżetem domowym oraz sfinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia zawartych w projekcie pn.: Nowe szanse. Program aktywnej
integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 85.31.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają zatwierdzony program oraz zgodę na prowadzenie i egzaminowanie w zakresie szkoleń o tematyce bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym oraz operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia -wzór stanowi załącznik nr 2.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej 35 usług szkoleniowo - edukacyjnych, która obejmowała grupę co najmniej 8 osób (w tym bezrobotne, nieaktywne zawodowo), z podaniem: dat wykonania, odbiorców i liczby przeszkolonych osób - które dotyczyły: przygotowania treningów kompetencji społecznych, zajęć w KIS, grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w tym wypracowania z uczestnikiem Indywidualnych Planów Działań, terapii psychologicznej, kursu operatora wózków widłowych, kursu kosmetycznego, kursu pilarza - drwala, kursu kasy fiskalnej z fakturowaniem, kursu opiekunki osób starszych, kursu koparko - ładowarki, kursu fryzjerskiego, kursu rękodzieła i zarządzania własnym budżetem domowym. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie
przedstawienia potwierdzenia należytego wykonania usługi lub referencji wystawionej przez odbiorcę.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest dobrać do szkolenia wykładowców wykazujących się odpowiednim
wykształceniem, poziomem wiedzy oraz doświadczeniem adekwatnym do tematyki szkolenia. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia -wzór stanowi załącznik nr 2.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w udziału w
postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.pluznica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy 87-214 Płużnica 58 G.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy 87-214 Płużnica 58 G.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do przetargu (248kB) plik

SIWZ (203kB) pdf
Załączniki do SIWZ (123kB) word
Załącznik nr 5 do umowy (126kB) word

Zmiana w SIWZ (1889kB) pdf

Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy (17 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (17 maja 2013, 14:04:26)

Ostatnia zmiana: Beata Dudziak (31 grudnia 2013, 10:07:41)
Zmieniono: Archiwizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij