Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXV/235/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple gmina Płużnica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz. 730), uchwala się, co następuje:


Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple gmina Płużnica, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica - zwany dalej planem.
2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w skali 1:2000 na kopii mapy zasadniczej stanowiący załącznik Nr 1, zwany dalej rysunkiem planu.
3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.
4. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) „terenie” – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony w planie liniami rozgraniczającymi terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i oznaczony odpowiednim symbolem;
2) „symbolu terenu” – należy przez to rozumieć oznaczenie literowe określające rodzaj przeznaczenia terenu oraz numer porządkowy w przypadku terenów o tym samym przeznaczeniu;
3) „przeznaczeniu podstawowym terenu” – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi z urządzeniami budowlanymi oraz zielenią towarzyszącą urządzoną wraz z obiektami małej architektury;
4) „przeznaczeniu dopuszczalnym terenu” – należy przez to rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie uzupełniające lub wzbogacające podstawowe przeznaczenie wraz z urządzeniami budowlanymi, przy czym nie mogące kolidować 
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
5) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym należy lokalizować części naziemne budynków, z wyłączeniem gzymsów, okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni oraz innych elementów detalu architektonicznego, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8m, natomiast takie części budynku jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne o więcej niż 2,0m; 
6) tymczasowej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym należy lokalizować obiekty budowlane w istniejącej zabudowie zagrodowej związane z dotychczasowym przeznaczeniem rolniczym, obowiązującą do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w planie;
7) „szyldzie” – należy przez to rozumieć graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność, zawierające jego nazwę lub logo umieszczone na budynku w miejscu, w którym działalność jest wykonywana;
8) „reklamie” – należy przez to rozumieć graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność lub powiadomienie 
o towarach i usługach;
9) „zieleni towarzyszącej urządzonej” – należy przez to rozumieć różnorodne kompozycje roślin ozdobnych: nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki) i sezonowe (rabaty, kwietniki).

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenów; 
3) numer porządkowy terenów o tym samym przeznaczeniu;
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) tymczasowe nieprzekraczalne linie zabudowy;
8) budynek o wartościach historyczno-kulturowych;
9) historyczna aleja lipowa;
10) strefa ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego;
11) wymiarowanie (m).

§ 4. Oznaczenia graficzne informacyjne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

Rozdział 2
USTALENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P1÷4, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej, składy i magazyny,
b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  na terenie P3 dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) na terenie P1:
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej,
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w odległości mniejszej niż 100m od granic terenów oznaczonych symbolami: MN1, MN2 i  MW, 
b) na terenie P1 nakaz urządzenia zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10,0m wzdłuż granicy terenu od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,
c) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi,
d) nawierzchnie utwardzone dróg należy projektować jako nieprzepuszczalne,
e) nakaz nasadzeń zieleni wysokiej na terenach parkingów w liczbie: min. 1 drzewo / 5 miejsc parkingowych;
4) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW 
i ich strefy ochronne:
a) w granicach terenów dopuszcza się instalację ogniw fotowoltaicznych w postaci paneli zlokalizowanych wyłącznie na dachach projektowanych budynków,
b) w granicach planu nie występuje potrzeba określenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów projektowanej zabudowy oraz występowaniem znaczącego oddziaływania projektowanych instalacji solarnych na środowisko;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie P1 ustala się przebieg granicy strefy ochrony konserwatorskiej fragmentu zespołu obejmującego kolonię mieszkalną zespołu dworsko-parkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w której obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do 15,0m dla budynków produkcyjnych, składowych i usługowych  oraz do 20,0 m dla urządzeń budowlanych wolnostojących 
i lokalizowanych na budynkach licząc od poziomu terenu;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
7) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:
a) wysokość małej architektury i totemów reklamowych: max. 3,0m,
b) wysokość ogrodzeń: max. 2,20m,
c) wysokość masztów flagowych: max. 15,0m,
d) wysokość pylonów reklamowych: max.30,0m,
e) wysokość wolnostojących tablic reklamowych: max. 8,0m,
f) powierzchnia szyldów na elewacjach od strony dróg może stanowić max. 25% powierzchni elewacji, na której są eksponowane,
g) powierzchnia jednej reklamy: max. 18,0m²,
h) reklamy umieszczać na wolnostojących nośnikach reklamowych w postaci wolnostojących tablic, totemów, pylonów reklamowych lub masztów flagowych,
i) reklamy na budynkach i ogrodzeniach dopuszczalne są wyłącznie w formie tablic informacyjnych o powierzchni do 0,5m²,
j) wolnostojące nośniki reklamowe należy sytuować w ustalonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
k) od strony dróg wolnostojące nośniki reklamowe w postaci wolnostojących tablic i pylonów reklamowych sytuować 
w następujących minimalnych odległościach od siebie:
- 30,0m dla nośników o powierzchni reklamy do 5,0m² włącznie,
- 50,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 5,0m² do 8,0m² włącznie,
- 75,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 8,0m²;
8) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy:
- budynki produkcyjne, składowe i usługowe: max. 40,0m, z zastrzeżeniem pkt 5,
- nie występuje potrzeba określenia wysokości urządzeń budowlanych oraz technologicznych obiektów budowlanych, 
z zastrzeżeniem pkt 5 oraz przepisów odrębnych;
c) geometrię dachów: max. kąt nachylenia połaci dachowych 35°, nie dotyczy przekryć budynków i budowli technologicznych,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: nie występuje potrzeba określenia,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: max. 0,6,
f) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia,
g)  udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% powierzchni działki budowlanej,
h) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: 
min. 1 miejsce postojowe/50m² powierzchni użytkowej budynków lub 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych, w tym jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
miejsca parkingowe realizować w granicach terenu w formie parkingów naziemnych, podziemnych lub wielopoziomowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 
i) minimalna szerokość projektowanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających: 5,0m,
j) minimalne wymiary placów manewrowych na drogach wewnętrznych bez przejazdu: 20,0m x 20,0m;
9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej po jego rozbudowie, który należy dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) odprowadzanie ścieków komunalnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie,
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych zakładowych urządzeń grzewczych,
d) zaopatrzenie w gaz: z projektowanej sieci gazowej,
e) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:
będących ściekami: do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, 
nie będących ściekami: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego, po jego rozbudowie,
h) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne z wyłączeniem niezbędnych urządzeń technologicznych,
j) elektrownie fotowoltaiczne przyłączyć do krajowego systemu elektroenergetycznego zgodnie z przepisami odrębnymi,
k) obsługa komunikacyjna: z projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych, w tym za pośrednictwem projektowanych dróg wewnętrznych; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: budowę, rozbudowę i przebudowę oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem dotychczasowym obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącej zabudowy zagrodowej na terenie P3, dopuszcza się do czasu zagospodarowania jej zgodnie z tym planem, zgodnie 
z zasadami:
ustala się tymczasową nieprzekraczalną linę zabudowy,
wysokość zabudowy: max 12,0m,
zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych: do istniejących szczelnych zbiorników wybieranych okresowo lub do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie,
składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.
§6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RP1÷3, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy produkcyjnej rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) na terenie RP1:
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej,
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w odległości mniejszej niż 100m od granic terenów oznaczonych symbolami: MN1, MN2 i  MW, 
b) na terenie RP1: nakaz urządzenia zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10,0m wzdłuż granicy terenu od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi,
d) nawierzchnie utwardzone dróg należy projektować jako nieprzepuszczalne,
e) nakaz nasadzeń zieleni wysokiej na terenach parkingów w liczbie: min. 1 drzewo / 5 miejsc parkingowych;
4) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i ich strefy ochronne:
a) w granicach terenów dopuszcza się instalację ogniw fotowoltaicznych w postaci paneli zlokalizowanych wyłącznie na dachach projektowanych budynków,
b) w granicach planu nie występuje potrzeba określenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów projektowanej zabudowy oraz występowaniem znaczącego oddziaływania projektowanych instalacji solarnych na środowisko;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
7) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:
a) wysokość małej architektury i totemów reklamowych: max. 3,0m,
b) wysokość ogrodzeń: max. 2,20m,
c) wysokość masztów flagowych: max. 15,0m,
d) wysokość pylonów reklamowych: max.30,0m,
e) wysokość wolnostojących tablic reklamowych: max. 8,0m,
f) powierzchnia szyldów na elewacjach od strony dróg może stanowić max. 25% powierzchni elewacji, na której są eksponowane,
g) powierzchnia jednej reklamy: max. 18,0m²,
h) reklamy umieszczać na wolnostojących nośnikach reklamowych w postaci wolnostojących tablic, totemów, pylonów reklamowych lub masztów flagowych,
i) reklamy na budynkach i ogrodzeniach dopuszczalne są wyłącznie w formie tablic informacyjnych o powierzchni do 0,5m²,
j) wolnostojące nośniki reklamowe należy sytuować w ustalonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
k) od strony dróg wolnostojące nośniki reklamowe w postaci wolnostojących tablic i pylonów reklamowych sytuować 
w następujących minimalnych odległościach od siebie:
- 30,0m dla nośników o powierzchni reklamy do 5,0m² włącznie,
- 50,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 5,0m² do 8,0m² włącznie,
- 75,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 8,0m²;
8) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy:
- budynki produkcyjne, składowe i usługowe: max. 40,0m,
-  nie występuje potrzeba określenia wysokości urządzeń budowlanych oraz technologicznych obiektów budowlanych;
c) geometrię dachów: max. kąt nachylenia połaci dachowych 35°, nie dotyczy przekryć budynków i budowli technologicznych,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: nie występuje potrzeba określenia,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: max. 0,6,
f) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia,
g)  udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% powierzchni działki budowlanej,
   h) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: 
- min. 1 miejsce postojowe/50m² powierzchni użytkowej budynków lub 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych, w tym jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
- miejsca parkingowe realizować w granicach terenu w formie parkingów naziemnych, podziemnych lub wielopoziomowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 
i) minimalna szerokość projektowanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających: 5,0m,
j) minimalne wymiary placów manewrowych na drogach wewnętrznych bez przejazdu: 20,0m x 20,0m;
9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej po jego rozbudowie, który należy dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) odprowadzanie ścieków komunalnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie,
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych zakładowych urządzeń grzewczych,
d) zaopatrzenie w gaz: z projektowanej sieci gazowej,
e) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:
- będących ściekami: do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, 
- nie będących ściekami: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego, po jego rozbudowie,
h) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne z wyłączeniem niezbędnych urządzeń technologicznych,
j) elektrownie fotowoltaiczne przyłączyć do krajowego systemu elektroenergetycznego zgodnie z przepisami odrębnymi,
k) obsługa komunikacyjna: z projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych, w tym za pośrednictwem projektowanych dróg wewnętrznych; 
13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
14) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren zabudowy usługowej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne z zakresu kultury sportu i rekreacji, funkcja mieszkaniowa, urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obiekty i tereny chronione ustaleniami planu tj: fragment zespołu obejmującego kolonię mieszkalną zespołu dworsko-parkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków kształtować zgodnie z ustaleniami: nakaz lokalizacji projektowanych budynków równolegle lub prostopadle do istniejących budynków mieszkalnych wchodzących w skład zespołu oraz elewacją frontową do istniejących ulic;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:
a) wolnostojące nośniki reklamowe należy sytuować w ustalonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) wysokość małej architektury: max. 3,0m,
c) wysokość ogrodzeń: max. 2,20m,
d) wysokość masztów flagowych i pylonów reklamowych – max. 10,0m;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy: 
- budynki: max. 12,0m,
-  urządzenia budowlane wolnostojące: max. 15,0m licząc od poziomu terenu, 
- altany - max. 3,0m, w tym maszty flagowe i pylony reklamowe – max. 10,0m,
c) geometrię dachów: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30°- 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1÷1,8,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,1÷ 0,6,
f) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 40% powierzchni działki budowlanej,
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
h) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: 
- min. 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni użytkowej budynków lub 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych, w tym jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
- miejsca parkingowe realizować w granicach terenu w formie parkingów naziemnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej, po jego rozbudowie,
b) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych urządzeń grzewczych,
c) odprowadzenie wód deszczowych: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego, po jego rozbudowie,
f) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
g) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne z wyłączeniem niezbędnych urządzeń technologicznych,
h) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi powiatowej; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren zabudowy usługowej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:
     a) wolnostojące nośniki reklamowe należy sytuować w ustalonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) wysokość małej architektury: max. 3,0m,
c) wysokość ogrodzeń: max. 2,20m,
d) wysokość masztów flagowych: max. 15,0m,
e) wysokość pylonów reklamowych: max.30,0m;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy:
budynki: max. 15,0m,
urządzenia budowlane wolnostojące: max. 20,0m licząc od poziomu terenu, nie dotyczy budowli związanych z inwestycją celu publicznego w zakresie łączności publicznej  z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
c) geometrię dachów: max. kąt nachylenia połaci dachowych 35°, nie dotyczy przekryć budowli technologicznych,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,0÷2,4,
e) wielkość  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,0÷ 0,6,
f) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% powierzchni działki budowlanej,
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
h) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: 
min. 1 miejsce postojowe/50m² powierzchni użytkowej budynków lub 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych, w tym jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
miejsca parkingowe realizować w granicach terenu w formie parkingów naziemnych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) minimalna szerokość projektowanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających: 5,0m,
j) minimalne wymiary placów manewrowych na drogach wewnętrznych bez przejazdu: 20,0m x 20,0m;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej, po jego rozbudowie,
b) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie,
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych urządzeń grzewczych,
d) zaopatrzenie w gaz: z projektowanej sieci gazowej,
e) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:
- będących ściekami: do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, 
- nie będących ściekami: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego, po jego rozbudowie,
h) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne z wyłączeniem niezbędnych urządzeń technologicznych,
j) obsługa komunikacyjna: z projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych, w tym za pośrednictwem projektowanych dróg wewnętrznych; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, garaże; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obiekty i tereny chronione ustaleniami planu tj: fragment zespołu obejmującego kolonię mieszkalną zespołu dworsko-parkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków kształtować zgodnie z ustaleniami: nakaz lokalizacji  projektowanych budynków równolegle lub prostopadle do istniejących budynków mieszkalnych wchodzących w skład zespołu; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń:
a) wysokość małej architektury: max. 3,0m,
b) wysokość ogrodzeń: max. 1,8m;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy: 
- budynki wielorodzinne: max. 12,0m (do 2 kondygnacji nadziemnych),
- budynki garażowe i gospodarcze: max.4,0m (do 1 kondygnacji nadziemnej),
-  urządzenia budowlane wolnostojące: max. 15,0m licząc od poziomu terenu, 
- altany - max. 3,0m, 
c) geometrię dachów: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30°- 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy: 0,1÷1,2,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,1÷ 0,4,
f) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 30% powierzchni działki budowlanej,
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
h)   minimalna liczba miejsc do parkowania oraz sposób ich realizacji: 
- min. 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
- min 1 jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
- miejsca parkingowe realizować w garażach lub w formie parkingów naziemnych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania.
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej,
b) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych urządzeń grzewczych,
d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego,
g) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
h) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi gminnej; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1÷2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, garaże; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obiekty i tereny chronione ustaleniami planu tj: objęty strefą ochrony konserwatorskiej fragment zespołu obejmującego kolonię mieszkalną zespołu dworsko-parkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków oraz na terenie MN1 budynek mieszkalny, ceglany z pocz. XX w., kształtować zgodnie z ustaleniami:
a) w zakresie terenu objętego strefą ochrony konserwatorskiej:
-  nakaz lokalizacji  projektowanych budynków równolegle lub prostopadle do istniejących budynków mieszkalnych wchodzących w skład zespołu, 
b) w zakresie ochrony budynku o wartościach historyczno-kulturowych:
- nakaz zachowania historycznego wyglądu budynku w zakresie gabarytu i kształtu dachu, kompozycji elewacji, tzn. rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych,
- w przypadku wymiany pokrycia dachowego nakaz przywrócenia ceramicznego pokrycia dachowego; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń:
a) wysokość małej architektury: max. 3,0m,
b) wysokość ogrodzeń: max. 1,8m;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy: 
- budynek o wartościach historyczno-kulturowych – zgodnie z pkt 4,
- budynki mieszkalne jednorodzinne: max. 10,0m (do 2 kondygnacji nadziemnych),
- budynki garażowe i gospodarcze: max.4,0m (do 1 kondygnacji nadziemnej),
-  urządzenia budowlane wolnostojące: max. 12,0m licząc od poziomu terenu, 
- altany - max. 3,0m, 
c) geometrię dachów: 
-  budynku o wartościach historyczno-kulturowych – zgodnie z pkt 4,
- budynków projektowanych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30°- 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1÷1,2,
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,1÷ 0,4,
f) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 30% powierzchni działki budowlanej,
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
h) minimalna liczba miejsc do parkowania oraz sposób ich realizacji: 
- min. 2 miejsce postojowe,
- miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: nie występuje potrzeba określenia,
- miejsca parkingowe realizować w garażach lub w formie parkingów naziemnych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej,
b) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych urządzeń grzewczych,
d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego,
g) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,
h) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi gminnej lub powiatowej; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EW, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren elektroenergetyki wiatrowej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się wymianę istniejącej elektrowni wiatrowej, przy zachowaniu ustalonych zasad kształtowania zabudowy;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: usytuowanie  elektrowni wiatrowej w stosunku do terenów o innym przeznaczeniu musi zapewniać zachowanie dopuszczalnych standardów emisyjnych dla tych terenów;
4) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i ich strefy ochronne:
a) w granicach terenu EW zlokalizowana jest elektrownia wiatrowa o mocy 850 kW,
b) w granicach planu nie występuje potrzeba określenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów projektowanej zabudowy oraz występowaniem znaczącego oddziaływania istniejącej elektrowni wiatrowej na środowisko;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) ilość elektrowni wiatrowych: max. 1 szt.,
c) wysokość całkowita wieży: max. 84,0m, 
d) moc elektrowni wiatrowej: max. 850kW,
e) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie występuje potrzeba określenia,
f) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 20% powierzchni działki budowlanej,
g) gabaryty obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
h) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego,
c) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi dojazdowej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami K/E1÷2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny kanalizacji i elektroenergetyki, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy: max. 15,0m licząc od poziomu terenu, 
c) geometrię dachów: dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°,
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie występuje potrzeba określenia,
e) udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% powierzchni działki budowlanej,
f) gabarytu obiektów: nie występuje potrzeba określenia,
g) minimalna liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego,
c) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi lokalnej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30 %.

§13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1÷2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej publicznej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
6) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych: dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych o łącznej powierzchni w granicach terenu: max.18,0m²;
7) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie występuje potrzeba określenia,
b) wysokość zabudowy: max. 15,0m licząc od poziomu terenu, 
c) geometrię dachów: nie występuje potrzeba określenia;
d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie występuje potrzeba określenia,
e) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie występuje potrzeba określenia;
f) gabarytu obiektów: nie występuje potrzeba określenia;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

§14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren drogi publicznej głównej - poszerzenie drogi,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość poszerzenia – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia.
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren drogi publicznej zbiorczej,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
a) ochroną obejmuje się przebieg istniejącej drogi wraz z historyczną aleją lipową oznaczoną na załączniku graficznym,
b) nakaz uwzględnienia ochrony nasadzeń alejowych w projektach budowlanych i podczas prowadzenia inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość drogi – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

 §16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL1÷3, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny dróg publicznych lokalnych,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości dróg – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

§17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD1÷7, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny dróg  publicznych dojazdowych,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości dróg – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

§18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1÷2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny dróg  wewnętrznych,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości dróg – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

§19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDx, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren ciągu pieszego publicznego,
b) przeznaczenie dopuszczalne:  ścieżka rowerowa, urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;   
6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości ciągu – zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0 %.

Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Płużnica.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

treść uchwały (4669kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2951 z dnia 2017-07-11

Opublikował: Agata Kowalik (29 sierpnia 2017, 11:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij