Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/31/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:


     § 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica  na  2019 r.   zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
wprowadza się zmiany:

     1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      30.731.564,49 zł  
zastępuje się kwotą -      30.361.227,92 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      24.568.828,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -        5.792.399,80 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

    2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      36.408.541,59 zł
zastępuje się kwotą -      38.440.916,11 zł
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      23.172.608,43 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -      15.268.307,68 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

     3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       5.676.977,10 zł 
ulega zwiększeniu do kwoty -       8.079.688,19 zł
i zostanie sfinansowany  przychodami z tytułu                  
1) zaciągniętego kredytu w kwocie -      4.900.000,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -       3.179.688,19 zł;

      4.  § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów -        8.772.452,19 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów -           692.764,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

     5. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 14.871.952,36 zł;

     6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -        988.288,74 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -      1.734.115,84 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

     7. § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78.570,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 125.488,10 zł”.
Załącznik Nr 8  „Plan dochodów  oraz wydatków  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (969kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 748 z dnia 2019-02-07

Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:37:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij