Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 stycznia 2019w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/34/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica, określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/142/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (598kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 750 z dnia 2019-02-07

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:44:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121