Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 stycznia 2019w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy i prowadzonym przez Gminę PłużnicaNa podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art.70a ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967, 2245) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm) uchwala się co następuje:

Uchwała nr III/35/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy i prowadzonym przez Gminę Płużnica

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art.70a ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967, 2245) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i  formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie: 
- nie więcej niż 1000 zł na semestr – studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające oraz studia licencjackie i studia magisterskie, gdy kierunek studiów jest zgodny z potrzebami szkoły i jest to drugi kierunek nauczyciela; 
- nie więcej niż 500 zł za semestr – kursy doskonalące i kwalifikacyjne, 
- nie więcej niż 350 zł za szkolenia jedno- lub kilkudniowe, seminaria, warsztaty. 
2. Dofinansowaniu podlegają następujące specjalności: 
- język polski; 
- język angielski; 
- historia; 
- matematyka; 
- edukacja dla bezpieczeństwa; 
- plastyka; 
- logopedia; 
- muzyka; 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 
- terapia pedagogiczna; 
- geografia;
- etyka, 
- fizyka, 
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
- doradztwo zawodowe, 
- pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika). 
§ 2. Dyrektor szkoły przed wyrażeniem zgody na dofinansowanie dopłat za kształcenie zobowiązany jest uwzględnić zasoby kadrowe nauczycieli na terenie gminy oraz uwarunkowania wynikające z opracowanego wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
§ 3. 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dzieli się w sposób następujący: 
- 50% środków z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego;
- 50% z przeznaczeniem na wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenia nauczycieli oraz doradztwo metodyczne prowadzone przez szkoły. 
2. Niewykorzystane środki na dopłaty do opłat za kształcenie szkoła ma wykorzystać na wewnętrzne doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne, na dopłaty do czesnego lub zakup materiałów dydaktycznych- szkoleniowych dla nauczycieli. 
3. W budżecie Gminy Płużnica na rok 2019 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 751 z dnia 2019-02-07

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78