Uchwała nr XV/122/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póz. zm. ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/122/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póz. zm. ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa. 
§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (197kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179