Uchwała nr XVIII/134/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/134/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Płużnica, które obejmuje:
a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Płużnica,
b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
c) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
d) łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (186kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89