Uchwała nr XVIII/138/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020 ”Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn.zm) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/138/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020 ”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn.zm) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020 ”w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku.


§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia.


§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (191kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:19:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150