Uchwała nr XVIII/141/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t. j.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 r. poz. 150, 284, 875 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/141/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t. j.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3, art. 6j ust. 2a i 3b oraz art.6q ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 r. poz. 150, 284, 875 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1.


§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustala się zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 3,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 12,50 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 58,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 1581,00 zł
2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za każdy pojemnik do odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 l - w wysokości 6,00 zł;
2) o pojemności 120 l - w wysokości 12,00 zł;
3) o pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł;
4) o pojemności 1100 l - w wysokości 116,00 zł;
5) kontener o pojemności 30 tys. l- w wysokości 3162,00 zł


§ 4. 1. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomość rekreacyjno wypoczynkowa - w wysokości 181,90 zł rocznie od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2. Uchwala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny - od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomość rekreacyjno wypoczynkowa - w wysokości 363,80 zł rocznie od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r. (Dz. U. woj. Kuj - Pom. 2019 poz. 7223) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem § 4 ust 1 i 2, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

Treść uchwały (210kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3346 z dnia 2020-07-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:36:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128