Uchwała nr XXVI/187/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, poz. 471 i poz. 1378) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/187/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, poz. 471 i poz. 1378) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 18 sztuk drzew z gatunku: 13 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 sztuka grab zwyczajny, 4 sztuki drzew kasztanowiec zwyczajny stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 258 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716 C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica - Orłowo) uchwałą XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.)
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew.


§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, zły stan fitosanitarny drzew, zachwiana statyka drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r., znak:WOP.623.37.2020.PS2.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Treść uchwały (8457kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1222 z dnia 2021-03-10

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 08:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46