Uchwała nr XXVI/188/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021w sprawie zmiany Statutu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/188/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Płużnica stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica w § 75 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Treść uchwały (168kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1223 z dnia 2021-03-10

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 08:04:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44