Uchwała nr XXVI/190/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6n ust 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/190/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6n ust 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XIV/111/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica załącznik nr 2- określający układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (477kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1224 z dnia 2021-03-10

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 08:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45