Dostawa pelletu drzewnego - sprawa GPI.271.21.2021

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.21.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę pelletu drzewnego

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Przedmiot zamówienia – dostawa pelletu drzewnego w ilości 138 ton, będzie dostarczany w ilościach jak niżej, do:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. (76 ton):
1) budynku administracyjnego w m. Płużnica - 5 ton;
2) budynku Urzędu Gminy w m. Płużnica - 8 ton;
3) budynku w m. Goryń nr 15A - 12 ton;
4) budynku świetlicy w m. Płąchawy - 10 ton;
5) budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - 30 ton;
6) budynku remizo - świetlicy w m. Nowa Wieś Królewska - 5 ton;
7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Płużnica - 6 ton;
W okresie od dnia 01.01.2022 do 15.05.2022 r. (62 tony):
1) budynku administracyjnego w m. Płużnica - 5 ton;
2) budynku Urzędu Gminy w m. Płużnica - 7 ton;
3) budynku w m. Goryń nr 15A - 8 ton;
4) budynku świetlicy w m. Płąchawy - 7 ton;
5) budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - 27 ton;
6) budynku remizo - świetlicy w m. Nowa Wieś Królewska - 4 ton;
7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Płużnica - 4 ton;

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
- granulacja 8 mm (±1);
- zawartość popiołu - nie więcej niż 0,5%;
- wilgotność - nie więcej niż 5%;
- kaloryczność - nie mniej niż 18kJ/kg.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe normy PN-EN ISO 17225-2:2014 - wyższe lub równoważne i posiadać certyfikat ENplus A1.

4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w workach foliowych zgrzewanych opatrzonych wyraźnym nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej, o wadze do 25 kg. Worki będą pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta, waga palety do 1000 kg. 
W przypadku dostaw do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach big - bag o wadze 1 tony.

5. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu czy pochodzenia – należy przyjąć, że wskazania te określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu produktów lub wyrobów równoważnych, Zamawiający uzna, że kalkulacja ceny obejmuje produkty i wyroby wskazane w Zapytaniu ofertowym.

7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
- 09111400-4  Paliwa drzewne.

Termin składania ofert: 07 października 2021 r. do godz. 09:00

Wykonawca może złożyć ofertę w jednej z n/w form:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert w innym miejscu niż 
w sekretariacie. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej;
2) przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica.




metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (4 października 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (4 października 2021, 15:56:08)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (7 października 2021, 12:23:21)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165