Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sprawę załatwia

Urząd Gminy Płużnica 
87-214 Płużnica 
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2) 
tel. 56 687 52 10
e-mail: m.bartosik@pluznica.pl

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek „ Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” 
 2. Dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu 
 3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu 
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy lub w formie  dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty http://epuap.gov.pl/wps/portal

Opłaty
Bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie

Uwagi
 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie
 4. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie
 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące
 6. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator
 7. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia
 8. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U 2019 poz. 653 ze zm.).
 3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego  oraz  sposobu i trybu postępowania w sprawach wydanych dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2015 poz. 212 ze zm.).   
Załączniki 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (13 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (13 maja 2013, 18:14:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 07:26:09)
Zmieniono: zw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2728