Uchwała nr XX/150/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 7 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekunaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 oraz poz. 568) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/150/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 7 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 oraz poz. 568) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie jednego dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w wysokości 15,00 złotych dziennie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Treść uchwały (191kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4365 z dnia 2020-09-14

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 października 2020, 13:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575