Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 pkt 11ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na zadanie pn.

„Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”

W ramach realizacji zadania pn.„Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”,wspierane będą działania, dzięki którym uczestnicy będą mieli szansę na wymianę i zdobycie  doświadczeń i wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów oraz poznanie kultury i historii Ukrainy.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 6 000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.

Składane oferty powinny zapewnić wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  18 sierpnia 2008 r. i zakończy najpóźniej 30 sierpnia 2008 r.

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. innowacyjność działań w danym społeczeństwie;
  2. sposób promocji gminy Płużnica;
  3. program wymiany, z przewidywanymi działaniami na Ukaranie i w Polsce;
  4. zakładane rezultaty projektu oraz ich trwałość;
  5. koszty realizacji zadania;
  6. wysokość wkładu własnego oraz inne źródła finansowania;
  7. kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
  8. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi, dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
  9. osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu.

Wnioski na objęte konkursem zadanie należy składać do dnia 18 sierpnia  2008 r.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2206) i powinno zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pokój nr 7A.

Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2007 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2008 r.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy (pokój 7A), w godz.7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.: 056 688 75 51, tel. kom. 507753186.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń, opublikowane w „Informatorze Płużnickim” oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

1. Zadanie „Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”- 5 500,00 zł – Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (18 września 2007)
Opublikował: Mariusz Bartosik (18 września 2007, 14:51:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (18 lipca 2008, 09:21:43)
Zmieniono: Dodanie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2141