Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.12.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę owoców i warzyw dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" 

przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej
 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Termin składania ofert: 09 czerwca 2021 r. do godz. 10:00


Zapytanie ofertowe (912kB) pdf
Formularz oferty (701kB) pdf
Formularz oferty - wersja edytowalna (36kB) word
Klauzula informacyjna (442kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (324kB) pdf

Unieważnienie postępowania (483kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (4 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (4 czerwca 2021, 13:17:18)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (14 czerwca 2021, 12:02:32)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992