Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.34.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”


Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego. 

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zadanie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica w ilościach jak niżej:
1) 28 sztuk instalacji fotowoltaicznych
2) 7 sztuk instalacji pomp ciepła

Szczegółowy zakres zadania, nad którym ma być pełniony nadzór znajduje się  na stronie Zamawiającego -  

https://bip.pluznica.pl/index.php?app=przetargi&nid=7364&y=0&status=2

Termin składania ofert: 07 grudnia 2021 r. do godz. 10:00

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (29 listopada 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (29 listopada 2021, 10:23:39)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (10 grudnia 2021, 11:15:30)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430