Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pan Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka - Gminny Komisarz Spisowy w Płużnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: 
a) mieć ukończone 18 lat, 
b) cieszyć się nieposzlakowaną opinią, 
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
d) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 
e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Informacje ogólne: 
1.  Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Płużnicy. 

2. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji. 

3. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego. 

4. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. 

5. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy. 

6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku. 

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania: 
- jednolite tło, 
- oświetlone, 
- pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób, format pliku – JPG, rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: 
  •  przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli, 
  •  przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli. 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie: 
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia; 

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej; 

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone. 

 Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego: 
1. dane osobowe i kontaktowe: 
a) imię (imiona) i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) adres zamieszkania, 
d) numer telefonu, 
e) adres e-mail, 

2. oświadczenie o: 
a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, b) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia, 
c) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, 
d) świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Składanie ofert: 
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@pluznica.pl ), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). 

O dacie wpływu dokumentów decyduje: 
a)  w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu; 
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail); 
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym); w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego. 

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Płużnicy – nr tel. 56 6875202 e-mail: sekretariat@pluznica.pl, m.szczepanik@pluznica.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka 


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

Treść ogłoszenia o naborze rachmistrzów (34kB) plik

Formularz oferty kandydata na rachmistrza spisowego (18kB) plik

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (30kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (29 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (2 lutego 2021, 10:11:20)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716