Uchwała nr XLIX/326/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 maja 2018w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 43 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIX/326/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 maja 2018


w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 43 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 30 złotych brutto za każdą godzinę świadczenia usługi lub w przypadku zawarcia umowy o pracę 5 000,00 zł brutto za 1/1 etatu miesięcznie. 
1. Maksymalny czas sprawowanej opieki nie przekroczy 10 godzin dziennie.

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje za faktyczne godziny sprawowanej opieki na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przez dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od faktycznej liczby godzin opieki w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia - do dnia 10 następnego miesiąca, obliczone jako iloczyn ilości godzin faktycznie sprawowanej opieki w danym miesiącu i określonej w § 1 stawki godzinowej;
2) podstawą do ustalenia ilości godzin dla dziennego opiekuna jest lista obecności dzieci w punkcie opieki zawierająca ilość godzin w jakich dzieci przebywają pod opieką;
3) za dni w których dzienny opiekun nie świadczy usług wynagrodzenie nie przysługuje.
1. Wynagrodzenie dla opiekunów dziennych zatrudnionych na umowę o pracę wypłacane jest zgodnie z warunkami określonymi w tejże umowie.
2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

treść uchwały (193kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3079 z dnia 2018-06-08

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (1 sierpnia 2018, 10:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579