Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.01.2015 r. do 10.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica, pok. nr 3 a w godzinach od 8.00 do 14.00.

Projekt Zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Płużnica www.bip.pluznica.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.02.2015 r. – w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnica, 87-214 Płużnica, Sala obrad o godz. 11.00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Płużnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2015 r. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica, prognozą oddziaływania na środowisko projektu Zmiany Studium, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu Zmiany Studium na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi należy wnosić na wskazanych powyżej zasadach dotyczących wyłożenia projektu Zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. W związku z art. 39 ust. 1 pkt 5 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuje się, że zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Płużnica.

Rysunki:

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (2 czerwca 2015)
Opublikował: Mariusz Bartosik (10 czerwca 2010, 22:23:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (14 marca 2017, 14:25:14)
Zmieniono: korekta wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13953