Uchwała nr XX/149/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 7 września 2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekunaNa podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 oraz poz. 568) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/149/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 7 września 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 oraz poz. 568) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zatrudnionego przez Gminę Płużnica, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 450,00 zł miesięcznie.
2. W przypadku absencji chorobowej opiekuna dziennego (powyżej 5 dni roboczych) opłata wskazana w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszona za dni nieobecności opiekuna w Punkcie Opieki Dziennej.
§ 2. Opłata będzie pobierana po zakończeniu realizacji projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (190kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4364 z dnia 2020-09-14

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 października 2020, 13:31:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525