Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
  
Każdy kto przebywa w Polsce, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Mogą się jednak zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie np. gdy nie masz możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym mieszkasz potwierdził swoim podpisem na Twoim formularzu meldunkowym Twój pobyt pod danym adresem.
 
Jeżeli odmówiono Ci zameldowania w zwykłym trybie, możesz wystąpić do urzędu z wnioskiem o zameldowania na tej podstawie urząd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji. 

Do zameldowania w drodze decyzji administracyjnej: 
1. Pisemny wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek powinien zawierać: 
 • dane osoby podlegającej zameldowaniu, 
 • informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem,  
 • imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować,  
 • dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków - podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy 
2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”. 
3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)  
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 
5. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport). 
  
Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie. 

Jeżeli jednak, pomimo wyprowadzki osoba nie wymeldowała się z pobytu stałego lub czasowego, z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić ten, kto jest właścicielem danego mieszkania czy domu, lub posiada inny dokument potwierdzający jego prawo do lokalu lub nieruchomości. 

Na podstawie wniosku urząd podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji. 
  
Załączniki:

Do wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej: 
  
1. Pisemny wniosek o wymeldowanie osoby (która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się) dane osoby podlegającej wymeldowaniu,  
 • dane osoby składającej wniosek o wymeldowanie (ewentualnie pełnomocnika), 
 • dane osoby majaczej zostać wymeldowaną, wraz z adresem miejsca pobytu stałego lub czasowego
 • wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby wymeldowywanej 
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wymeldowaniu 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do wglądu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu 
- do wglądu (w oryginale) 
4.  W szczególnych  przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie
5. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 
  
Opłaty 

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego 
Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony. 

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 
Termin załatwienia sprawy 
  
Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dokonanie zameldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej.  
  
Uwagi 
 1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, natomiast w przypadku wymeldowania że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal. 
Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r. poz. 2411). 
Załączniki: 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (13 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (13 maja 2013, 19:18:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 06:56:02)
Zmieniono: zw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3141