Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych – jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 4. W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
Opłaty 

31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy:  30 9486 1033 2305 0321 5218 0012. 

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych. 

17 zł - opłata  skarbowa za  złożenie pełnomocnictwa w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2
 
Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni. 

Decyzja o odmowie udostępnienia danych wydawana jest w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas wydania decyzji może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego. 
  
Uwagi 
 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych. 
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.    
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych. 
 8. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U z 2018 poz. 2523 ze zm). 
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz. U z 2017 r. poz. 2482).    
Załączniki

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (13 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (13 maja 2013, 19:37:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 08:19:24)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2914