Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Sprawę załatwia

Urząd Gminy Płużnica 
87-214 Płużnica 
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2) 
tel. 56 687 52 10
e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tj. Dz.U.2016 r. poz. 319)
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym 
 2. Dowód uiszczenia opłaty 
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych – jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa. Dokumenty potwierdzające interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane maja być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sadowych itp.
 4. W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. 
Opłaty

1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych wynosi: 31,00 zł. W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy:  85 9486  0005 0015 2002 2004 0134

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł  powinna zostać uiszczona:
 • gotówką w Urzędzie Gminy Płużnica - pokój nr 2  lub
 • przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 60 9486  0005 0015 2002 2004 0002
Do korzystania z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1. Podmioty, o których mowa w art. 72 ust.2 pkt 1 a-b ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych):
 • organy prokuratury, 
 • organy policji, 
 • Komendant Główny Straży Granicznej , 
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego, 
 • Szef Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • organy Służby Celnej, 
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, 
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szef Agencji Wywiadu,
 • Szef Centralnego biura Antykorupcyjnego,
 • Szef krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Wywiad skarbowy
 • Sądy
Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępnienia danych w trybie jednostkowym.

2.  Inne podmioty- jeżeli wykażą w tym interes prawny albo wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby , której udostępnienie danych dotyczy. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku, gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie danych osobowych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja o odmowie udostępnienia danych wydawana jest w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas wydania decyzji może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy 

Udostępnienie danych osobowych lub decyzja o odmowie udostępnienia danych

Odmowa udostępnienia danych może nastąpić, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób. 
 
Załączniki

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (24 sierpnia 2016)
Opublikował: Mariusz Bartosik (24 sierpnia 2016, 08:49:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (21 września 2017, 07:52:03)
Zmieniono: korekta wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1384