Nadawanie numeru PESEL

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” 
 2. Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego - dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 
 3. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne)  
 4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL
  • dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport
Opłaty
Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL 

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 

Termin załatwienia sprawy 
Niezwłocznie 

Uwagi 
 1. Wniosek składa się w formie pisemnej 
 2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku - w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
 3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku  
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania 
 5. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku 
 6. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2019 poz. 653 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U z 2015 poz. 1984).
Załączniki: 
  

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (9 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Bartosik (9 grudnia 2019, 06:58:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 08:09:32)
Zmieniono: dodanie druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1435