Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy i wymiana dowodu osobistego

Sprawę załatwia

Urząd Gminy Płużnica 87-214 
Płużnica Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2) tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowaną naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrząc na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 3. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych: odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłaty

Bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku 

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej osobiście
 2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby
 4. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia
 5. Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby
 6. Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
 7. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny
 8. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator
 9. W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru
 10. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania
 11. Dowód osobisty wydany dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania
 12. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku: 
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności 
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego – wniosek należy złożyć niezwłocznie 
  • zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza – wniosek należy złożyć niezwłocznie
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - wniosek należy złożyć niezwłocznie
13. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.: 
  • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego 
  • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U 2019 poz. 653 ze zm.).
 3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego  oraz  sposobu i trybu postępowania w sprawach wydanych dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2015 poz. 212 ze zm.). 

Załączniki

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (24 sierpnia 2016)
Opublikował: Mariusz Bartosik (24 sierpnia 2016, 12:10:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (12 maja 2020, 06:53:23)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1378