Zaświadczenia wydawane z Rejestru Dowodów Osobistych

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2),  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 

Wniosek o wydanie zaświadczenia Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika 

Opłaty 

17zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 
  
Nie pobiera się opłaty skarbowej od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego. 
  
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 

Termin załatwienia sprawy 

Do 7 dni 

Uwagi 
  1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu 
  2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
Podstawa prawna 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U 2019 poz. 653 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.). 
  
Załączniki: 
  
Wniosek o wydanie zaświadczenia

metryczka


Wytworzył: zaaa (6 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Bartosik (6 grudnia 2019, 10:49:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (26 maja 2020, 11:04:44)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773