Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Sprawę załatwia   

Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl   

Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” 
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych 
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych – jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa. 
 4. W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika 
Opłaty 

31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy:  30 9486 1033 2305 0321 5218 0012.
 
Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

17 zł - opłata  skarbowa za  złożenie pełnomocnictwa w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni.  

Decyzja o odmowie udostępnienia danych wydawana jest w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas wydania decyzji może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego.   

Uwagi 
 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. 
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U 2019 poz. 653 ze zm.).    
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz.1604).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319). 
Załączniki  

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (6 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Bartosik (6 grudnia 2019, 11:01:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 07:09:45)
Zmieniono: zw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074