Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 RODO
 ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET
 WNIOSKI
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Herb gminy
  · Organizacje pozarządowe
  · Urzędy i Instytucje
  · Sołectwa
  · · Statuty sołectw
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · Wójt Gminy Płużnica
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · · 2013 rok
  · · · 2014 rok
  · · · 2015 rok
  · · · 2016 rok
  · · · 2017 rok
  · · · Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji
  · · · 2018 rok
  · · · 2019 rok
 Urząd Gminy
  · Podstawowe dane
  · Zastępca Wójta
  · Skarbnik
  · Sekretarz Gminy
  · Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  · · 2013 rok
  · · 2014 rok
  · · 2015 rok
  · · 2016 rok
  · · 2017 rok
  · · 2018 rok
  · · 2019 rok
  · Regulamin organizacyjny
  · Struktura organizacyjna
  · Polityka Jakości Urzędu Gminy
  · Kodeks etyki
 Ogłoszenia o naborze do pracy
 Jednostki organizacyjne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia Wójta
  · · Zarządzenia Wójta 2003 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2004 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2005 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2006 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2007 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2008 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2009 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2010 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2011 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2012 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2013 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2014 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2015 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2016 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2017 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2018 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2019 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2020 rok
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 Postępowania powyżej 30 000 tys. euro
 Postępowania do 30 000 tys. euro
 Plan zamówień publicznych
 Dialog techniczny
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  · Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta gminy zarządzonych 21 października 2018 r.
  · Wybory Prezydent RP 2015
  · Wybory Samorządowe 2014
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  · Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
 SPIS POWSZECHNY
  · Powszechny Spis Rolny 2020
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
  · Składanie skarg i wniosków
  · Ewidencja ludności i dowody osobiste
  · · Ewidencja Ludności
  · · · Meldunki - Obywatele RP
  · · · · Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  · · · · Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu
  · · · · Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  · · · · Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  · · · Udostępnianie danych
  · · · · Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  · · · Wydawanie zaświadczeń z Rejestrów
  · · · Rejestr wyborców
  · · · Nadawanie numeru PESEL
  · · · Meldunki - Obcokrajowcy
  · · · · Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
  · · · · Zameldowanie na pobyt czasowy
  · · · · Zameldowanie na pobyt stały
  · · Dowody Osobiste
  · · · Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  · · · Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszyi wymiana dowodu osobistego
  · · · Zaświadczenia wydawane z Rejestru Dowodów Osobistych
  · · · Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
  · · · Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Zakres działania USC
  · Rolnictwo, gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska
  · Budownictwo i plan zagospodarowania przestrzennego
  · Gospodarka wodno-ściekowa
  · Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  · Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  · Odbiór odpadów komunalnych
  · Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  · Stypendia Wójta
  · Karta dużej rodziny
  · Nagrody, wyróżnienia dla sportowców
  · Zwrot podatku akcyzowego
 Załóż działalność gospodarczą
 POŻYTEK PUBLICZNY
  · Aktualności
  · · Ogłoszenie konkursu 2006 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2007 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2008 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2009 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2010 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2011 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2012
  · · Ogłoszenia konkursu 2016 rok
  · Druki do pobrania
  · Płużnicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
 FINANSE I MAJĄTEK GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Sprawozdania i informacje
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · WPF
  · · WPF 2019
  · · WPF 2020
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · Sprawozdania finansowe jednostkowe
  · · Urząd Gminy w Płużnicy
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny
  · Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
 PODATKI
  · Interpretacje Wójta
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Gminny Program Profilaktyki
  · Sprawozdania
 Karty informacyjne SIOS
 Mienie Komunalne Gminy
  · Wodociągi - ocena jakości wody
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUŻNICA
 PROGRAMY, PLANY
  · Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple
  · Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  · Strategia Rozwoju Gminy Płużnica
  · Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płużnica
  · Program ochrony środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
  · Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  · Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 INFORMATOR PŁUŻNICKI
 WYBORY ŁAWNIKÓW
 SPZOZ
 PETYCJE
  · Bieżące
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Rozpatrzone
  · Informacja roczna