zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.15.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty 
Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL 
Usługi
Ogłoszenie o zamówieniu - 
Procedura otwarta 1 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi
Ogłoszenie o zamówieniu 
Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1 / 6 
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2273242020:TEXT:PL:HTML 
Polska-Płużnica: Usługi związane z odpadami 2020/S 095-227324 
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Płużnica 
Krajowy numer identyfikacyjny: GPI.271.15.2020 
Miejscowość: Płużnica
Kod NUTS: PL616 
Kod pocztowy: 87-214 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Anna Stanula 
E-mail: a.stanula@pluznica.pl 
Tel.: +48 566875200 
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://pluznica.pl/subpage-cityhall/11
 I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym 
I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pluznica.pl/?app=przetargi Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne 

Sekcja II: Przedmiot 
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Płużnica Numer referencyjny: GPI.271.15.2020 
II.1.2) Główny kod CPV 90500000 
II.1.3) Rodzaj zamówienia Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2 / 6 Usługi 
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Płużnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca ... 
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 
II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2) Opis 
II.2.1) Nazwa: 
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 
II.2.3) Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL616 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gmina Płużnica 
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Płużnica. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach: 1 045 budynkach jednorodzinnych i 18 wielorodzinnych (bloki), 47 lokalach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, 4 cmentarzach, 2 plażach, 2 szkołach, 2 ośrodkach zdrowia, 2 punktach aptecznych, 14 obiektach użyteczności publicznej (świetlice, kluby pracy, remizy, inne budynki użyteczności publicznej), 17 domkach letniskowych oraz 2 miejscach obsługi podróżnych przy autostradzie A1 (wykaz właścicieli nieruchomości z których będą odbierane odpady stanowić będzie załącznik do umowy). W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie liczby nieruchomości o 10 % oraz liczby mieszkańców o 10 %. 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6) Szacunkowa wartość 
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 31/12/2021 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14) Informacje dodatkowe Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL Usługi - 
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 3 / 6 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty (Cn) – 60 %; termin podejmowania działań mających na celu wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych lub wymiany (licząc każdorazowo od dnia otrzymania zgłoszenia w trakcie trwania umowy) – 40 %. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Płużnica wydanego przez Wójta Gminy Płużnica, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym zamieszkałych. Łączna masa odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych nie może być mniejsza niż 1 300 Mg. Przez jedną usługę należy rozumieć usługę zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną. W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie masy odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych dotyczą części usługi zrealizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje pojemnikami do gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia w ilości: Wielkość pojemników (w litrach) Ilość pojemników dla poszczególnych rodzajów odpadów (w sztukach) Zmieszane plastik szkło papier bio popiół 60 200 - - - - - 120 800 50 40 900 620 1 000 240 400 1 200 1 200 150 100 - 360 10 10 10 10 10 - 600 6 6 6 6 6 - 1 100 70 50 50 30 40 - Kontenery powyżej 30 000 6 - - - - - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 / 6 podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 
IV.1) Opis 
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta 
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
 IV.2) Informacje administracyjne 
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020 Czas lokalny: 10:00 
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski 
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 18/06/2020 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w sali posiedzeń w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.15, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3) Informacje dodatkowe: Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 / 6 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 25 000,00 PLN Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Dz.U./S S95 15/05/2020 227324-2020-PL Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6 15/05/2020 S95 https://ted.europa.eu/ TED Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 6 / 6 Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 12A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska 
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/05/2020

Ogłoszenie o zamówieniu (127kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (633kB) word
Umowa powierzenia przetwarzania danych (86kB) word
JEDZ (73kB) zip
http://bip.pluznica.pl/?app=uchwaly&nid=6689&y=2019
Informacja z otwarcia ofert (266kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (341kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Stanula
Opublikował: Anna Stanula (15 maja 2020, 09:59:04)

Ostatnia zmiana: Anna Stanula (26 czerwca 2020, 12:56:02)
Zmieniono: publikacja zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427