NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.Na podstawie art. 18  ust.  2 pkt  4, pkt  9  lit. „d” i  lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z  2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/8/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 18  ust.  2 pkt  4, pkt  9  lit. „d” i  lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z  2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. w wysokości 
- 30.731.564,49 zł,z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 24.165.245,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 6.566.318,86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r.w wysokości - 36.408.541,59 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 22.539.619,74 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 13.868.921,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 5.676.977,10 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.900.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 776.977,10 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.379.741,10 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 702.764,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z  funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w wysokości 13.217.248,17 zł, 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 981.608,80 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.445.406,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów – porozumienia z administracja rządową, i 7b Plan wydatków – porozumienia
z administracja rządową;

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 78.570,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 686.759,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 686.759,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 409.795,90 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 20.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.500.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie - 600.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.900.000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości - 600.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 4.900.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych
w kwocie - 3.000.000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące, - 200.000,00 zł
b) zadania inwestycyjne - 50.000,00 zł
2) celową w wysokości - 188.550,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 108.550,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z  realizacją programów i  projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

treść uchwały (2287kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 08:31:19)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 08:33:42)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 602