NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrodyNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/14/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z 33 sztuk drzew z gatunku: 26 szt. jesion wyniosły, 4 szt. kasztanowiec zwyczajny, 1 szt. lipa drobnolistna i 2 szt. klon zwyczajny stanowiących element grupowego pomnika przyrody nadanego alei przydrożnej złożonej z 345 drzew rosnących po obu stronach drogi nr 1716C Płużnica – Dźwierzno (odcinek Płużnica – Orłowo) rozporządzeniem Nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz. Województwa Toruńskiego Nr 30, poz.205), oraz aktualizacji pomników przyrody uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2016r.,poz. 2539 z dnia 12 lipca 2016 r.). 
2. Drzewa przewidziane do zniesienia ochrony przyrody zostały wskazane na załącznikach graficznych Nr 1a do 1d – mapa oraz na załączniku Nr 2 – zestawienie drzew. 

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody z drzew, o których mowa w § 1 następuje z uwagi na zagrożenie dla mienia i ludzi, celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z  dnia 13 listopada 2018 r. znak WOP.623.41.2018.KM. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
treść uchwały (6932kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6989 z dnia 2018-12-31

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:03:02)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:05:31)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 732