NULL string(0) ""

Uchwała nr II/18/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000,1366, 1669 i 1693) uchwała się co następuje:

Uchwała nr II/18/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000,1366, 1669 i 1693) uchwała się co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Płużnica  na  2018 r.  zmienionym
- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
- uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.83.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2018 r.
- uchwałą Nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.87.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2018 r.
- uchwałą Nr LVII/375/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 listopada 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.102.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2018 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości -      26.882.742,04 zł  
zastępuje się kwotą -      26.997.754,85 zł  
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -      24.774.720,73 zł
2) dochody majątkowe w kwocie -        2.223.034,12 zł;
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -      32.179.263,03 zł
zastępuje się kwotą -      31.384.776,40 zł  
w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie -      23.993.768,18 zł, 
2)  wydatki majątkowe w kwocie -        7.391,008,22 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -       5.296.520,99 zł, 
ulega zmniejszeniu do kwoty -       4.387.021,55 zł
i zostanie sfinansowany  przychodami z tytułu                  
1) zaciągniętego kredytu w kwocie -      2.565.000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -      1.822.021,55 zł;

4.  § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów -        5.075.285,55 zł, 
i łączną kwotę planowanych rozchodów -           688.264,00 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

5. § 5  otrzymuje brzmienie: 
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.,                                                                   
Załącznik  Nr 4  „Wykaz zadań  inwestycyjnych  na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 4.876.357,35 zł.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -       506.443,95 zł,       
2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -    2.200.920,33 zł 
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy  „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;

7. § 7  otrzymuje brzmienie: 
„ § 7. Ustala się dochody w kwocie 12.397,52 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze  środowiska oraz wydatki w kwocie 12.397,52 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.

8. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a  „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b  „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.

9. § 14  otrzymuje brzmienie: 
„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.882,35 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 122.922,34 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (1161kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6990 z dnia 2018-12-31

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:18:11)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:19:20)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1002