NULL string(0) ""

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m." - obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1701CNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/20/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m." - obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1701C

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 36 746,25 zł (słownie: trzydzieści sześć siedemset czterdzieści sześć 25/100 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m." - koszt dotyczy II etapu zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1701C. 

§ 2. 1. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji o której mowa w § 1, określi odrębna umowa. 
2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy o której mowa w ust. 1. 
3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:23:34)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:29:45)
Zmieniono: lp.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 681