Uchwała nr XI/84/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 6 grudnia 2019w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/84/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t. j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 § 2. Traci moc uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (318kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7221 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (14 stycznia 2020, 19:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121