Uchwała nr XV/121/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339”. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust 1 i ust 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/121/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust 1 i ust 2 pkt 9 lit „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2020 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 631.505,42 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć tysięcy 42/100) z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339”.
§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia.
§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (196kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:36:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170