Uchwała nr XVI/127/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 16 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/127/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 16 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XIII/105/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego zmianie ulega § 3, który otrzymuje brzmienie: 


„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 200,00 zł.  
  
2. Przy umieszczaniu obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 zł w wysokości 20,00 zł.  
  
3. Przy umieszczaniu obiektów i urządzeń infrastruktury gazowej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 w wysokości 5,00 zł.”. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

treść uchwały (201kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2143 z dnia 2020-04-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 kwietnia 2020, 09:01:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64