Uchwała nr XVII/131/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 maja 2020w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Płużnicy.Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/131/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 maja 2020


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Płużnicy.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 3 pkt 5 i 7 i § 8 uchwały Nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 116, poz. 2000) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznać Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Małgorzaty w Płużnicy dotację w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych oraz konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/410 w zakresie remontu elewacji wraz z wykonaniem opaski po obwodzie kościoła – ściana wschodnia.


§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (198kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 maja 2020, 11:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179