Uchwała nr XVII/132/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 maja 2020w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695), art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/132/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 maja 2020


w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.

Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695), art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19. Pogorszenie płynności finansowej jest rozumiane jako spadek przychodów o minimum 30%.


§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej, o której mowa w § 1, przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia, o których mowa w § 3 i porównać je ze styczniem 2020 r.


§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o wielkości spadku przychodów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wsparcie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020).


§ 5. Uchwała obowiązuje do 30.09.2020 r.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r.

treść uchwały (1156kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2613 z dnia 2020-05-19

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 maja 2020, 11:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199