Uchwała nr XVIII/135/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Płużnica na Sesji w dniu 25 czerwca 2020 r. po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r., po jego rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się: 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., 2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Płużnica za rok 2019, zawierającym: a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Płużnica, b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, c) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, d) łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, 3) z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica, 4) Uchwałą Nr 6/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płużnica z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r. uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/135/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Płużnica na Sesji w dniu 25 czerwca 2020 r. po wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r., po jego rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się: 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., 2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Płużnica za rok 2019, zawierającym: a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Płużnica, b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, c) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, d) łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, 3) z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica, 4) Uchwałą Nr 6/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płużnica z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r. uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje sprawozdanie Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu Gminy Płużnica za rok 2019.


§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (204kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107