Uchwała nr XVIII/139/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/139/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym


᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany:


1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.443.900,80 zł
zastępuje się kwotą - 32.506.272,01 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 27.881.037,44 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.625.234,57 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;


2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 35 021.662,63 zł
zastępuje się kwotą - 35.084.033,84 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 27.636.893,97 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.447.139,87 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;


3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 2.577.761,83 zł
pozostaje bez zmian;


4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;


5. § 6 otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 978.219,29 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.434.812,32 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;


6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”;


7. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 815.900,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 867.390,56 zł na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;


8. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 448.159,87 zł.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;.

9. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 385.000,00 zł
do kwoty - 355.000,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 273.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 193.000,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 80.000,00zł,
2) celowa - 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł,
c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne - 50.000,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1788kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3345 z dnia 2020-07-02

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110