Uchwała nr XVIII/140/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XVIII/140/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713) zarządzam, co następuje:


§ 1.  W uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2020  - 2036  zmienionej:
- uchwałą Nr XIV/114/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.
- uchwałą Nr XV/124/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.
- uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.
wprowadza się zmiany:
 
1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2020–2036 otrzymuje brzmienie jak w  załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2020 – 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 
        § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
        § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Treść uchwały
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:48:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118