Uchwała nr XIX/143/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 13 lipca 2020zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/143/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 13 lipca 2020


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r.
᠆ uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.
᠆ zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.
wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.508.908,01 zł
zastępuje się kwotą - 32.732.504,81 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 28.019.909,74 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.712.595,07 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 35 086.669,84 zł
zastępuje się kwotą - 35.310.266,64 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 27.752.516,27 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.557.750,37 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 2.577.761,83 zł
pozostaje bez zmian;
4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 978.219,29 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.447.151,70 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;.
6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5a do uchwały.
Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”;.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1549kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3705 z dnia 2020-07-15

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (29 lipca 2020, 12:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143