Uchwała nr XXVI/189/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica oraz górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/189/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica oraz górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:


1) w przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik 60 l - 60,00 zł
b) za pojemnik 120 l - 80,00 zł
c) za pojemnik 240 l - 140,00 zł
d) za pojemnik 1100 l - 550,00 zł
e) za kontener 30000 l – 4.000,00 zł
2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę:
a) za pojemnik 60 l -120,00 zł
b) za pojemnik 120 l - 160,00 zł
c) za pojemnik 240 l - 280,00 zł
d) za pojemnik 1100 l - 1.100,00 zł
e) za kontener 30000 l - 8.000,00 zł


§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości oraz najemców nieruchomości na terenie Gminy Płużnica za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 45,00 zł / 1 m3.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (182kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1295 z dnia 2021-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 08:20:34)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (17 marca 2021, 13:52:14)
Zmieniono: dodanie pozycji Dziennika Urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56