Uchwała nr XXX/220/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Płużnica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/220/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Płużnica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Płużnica lub jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dłużniku – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane do zapłaty należności;
2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Płużnica lub jej jednostki organizacyjne;
4) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płużnica lub jej jednostkom organizacyjnym;
5) należności – rozumie się przez to należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Płużnica lub jej jednostkom organizacyjnym, na wniosek dłużnika, mogą być umarzane w całości lub w części, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, których termin spłaty odroczono lub których płatność rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, wierzytelność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 4. Uprawnionym do odraczania terminów płatności, umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym jest Wójt Gminy Płużnica.

§ 5. Organ na wniosek zobowiązanego może udzielać ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny o których mowa w § 3 ust. 1, przypadających Gminie Płużnica i jej jednostkom organizacyjnym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1 z późn. zm.);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.).

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, dłużnik składa w formie pisemnej do organu uprawnionego.
2. Podmiot nie będący przedsiębiorcą, który chce skorzystać z ulg, zobowiązany jest dostarczyć:
1) wniosek, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi wraz z odpowiednimi dowodami;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika.
3. Podmiot będący przedsiębiorcą, który chce skorzystać z ulg o których mowa w § 3 ust.1 będących pomocą de minimis zobowiązany jest dostarczyć:
1) wniosek, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi wraz z odpowiednimi dowodami;
2) wszystkie zaświadczenia / oświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie wystarczają do ustalenia istnienia lub braku przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
2. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

§ 9. 1. Udzielenie ulgi następuje na podstawie:
1) pisemnego jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego; albo
2) na podstawie pisemnej ugody zawartej między dłużnikiem i organem uprawnionym.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.

§ 10. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Płużnica i jej jednostkom organizacyjnym, mogą być z urzędu umarzane w całości w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 12. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (184kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4220 z dnia 2021-08-31

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 września 2021, 14:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74