NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/246/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 16 grudnia 2021w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i poz. 1834) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/246/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 16 grudnia 2021


w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i poz. 1834) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648) uchwala się, co następuje:


 
 § 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. (Dz. U. woj. Kuj -Pom. 2021 poz. 5792) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (206kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:02:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288