Uchwała nr XXXIV/257/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/257/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:
1. odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, tekstylia i odzież, popiół i żużel zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
4) zużyte opony- max 4 szt. opon z gospodarstwa domowego w ciągu roku;
2. odpady niebezpieczne- w każdej ilości;
3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek- w każdej ilości.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie;
2) bioodpady, w tym odpady zielone – co cztery tygodnie z tym, że w okresie od lipca do sierpnia - co dwa tygodnie;
3) papier i tektura – co osiem tygodni;
4) szkło – co osiem tygodni;
5) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie;
6) popiół i żużel – co cztery tygodnie z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.
2. Z zagospodarowanych plaż na terenie Gminy Płużnica odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w miesiącach czerwiec - sierpień odbywać się będzie z częstotliwością wskazaną w § 3.1. pkt 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – dopuszcza się odbiór odpadów raz w tygodniu.
3. W okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się raz na dwa tygodnie. 
4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy;
6) chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

§ 4. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

§ 5. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

§ 6. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: Nowa Wieś Królewska 30, 87-214 Płużnica.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w każdy piątek w godzinach od 13:00 do 15:00. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, które wypadną w wyznaczonym terminie, PSZOK nie będzie świadczył usług odbierania odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 3 zebrane w sposób selektywny.
5. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów z wyłączeniem zielonych.

§ 7. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy w Płużnicy.
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (226kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 9 z dnia 2022-01-03

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (31 grudnia 2021, 11:17:13)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (3 stycznia 2022, 14:55:30)
Zmieniono: uzupełnienie pozycji publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200