NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/344/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 stycznia 2023w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/344/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2023” w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku”.

§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia.

§ 3. Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (208kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 lutego 2023, 14:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289