NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/347/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 stycznia 2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu części gruntów w miejscowości Płużnica stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/347/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu części gruntów w miejscowości Płużnica stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu bez przetargu na czas nieokreślony części działki nr 121/12 o pow. 0,0002 ha na dostawienie dodatkowego modułu do istniejącego Paczkomatu zwanego „Automatem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (204kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 lutego 2023, 14:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422